Política de privadesa

La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per CAL MATEU implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs o xarxes socials, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. CAL MATEU no controla el contingut de les webs de tercers, ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

En l’apartat contacte de la web es sol·licita als usuaris dades de caràcter personal com són el nom i l’adreça electrònica, per tal de dur a terme la gestió o servei que han sol·licitat. Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers d’CAL MATEU d’acord amb la legislació o la normativa vigent.

CAL MATEU garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, i també la implantació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixin la seguretat d’aquestes dades.

CAL MATEU utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada i en cap cas es cediran o comunicaran a tercers sense consentiment de l’usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Responsable del tractament: JOSEP CARLES VICENTE PERELLÓ (CAL MATEU)

Finalitat del tractament: Oferir i prestar els nostres serveis d’ALLOTJAMENT TURÍSTIC en forma de Casa rural de lloguer íntegre o per habitacions i, en cas de consentiment, informar-li dels nostres serveis i activitats per qualsevol mitjà de comunicació.

Legitimació del tractament: El tractament és necessari per poder donar resposta a les sol·licituds dels interessats, i prestar-li el servei sol·licitat. És per a aquests tractaments per als que sol·licitem el seu consentiment. Vostè podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment.

Procedència de les dades: Les dades les proporcionen els nostres clients i usuaris i els sol·licitants d’informació.

Comunicació de dades: Les seves dades seran comunicades a les administracions públiques, sempre que ho exigeixi la legislació vigent, i a totes aquelles entitats a les que sigui necessari per poder complir amb la finalitat del tractament.

Drets: Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, davant del Responsable del tractament i a dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre el tractament de dades a continuació a les “Qüestions sobre privacitat”.

QÜESTIONS SOBRE PRIVACITAT
Qui és el titular d’aquesta web i el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: JOSEP CARLES VICENTE PERELLÓ (CAL MATEU)

NIF: 39870946D

Adreça: C/ MAJOR, 20
43372- LA BISBAL DE FALSET

Email: info@calmateu.es

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
Tractem la informació que ens facilita per oferir i prestar-li els nostres serveis informàtics i, en cas de consentiment, informar-li dels nostres serveis i activitats per qualsevol mitjà de comunicació, i és per això que sol·licitem el seu consentiment.

Per quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, i després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment, que podrà revocar en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Realitzarem comunicacions de dades sempre que ho exigeixi la legislació vigent per atendre les nostres obligacions legals amb les diferents administracions competents, i quan sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat per l’interessat. El fet de no facilitar les dades a aquestes entitats, pot comportar que no es pugui complir amb la prestació dels serveis sol·licitats.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

Com pot exercir els seus drets?
Pot exercir els seus drets enviant-nos la seva petició per escrit, amb còpia del seu DNI, a la nostra adreça física o electrònica, indicant la referència “LOPD”.

Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessats. L’interessat garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc seran obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

Quines dades tractem?
Les categories de dades que podem tractar en la prestació dels nostres serveis són:
Dades d’identificació
Adreces electròniques
Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a l’oferiment i la prestació del servei, en cas de consentiment.
No tractem dades especialment protegides.
Quines mesures de seguretat apliquem?
Apliquem les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, tenint els mecanismes necessaris per salvaguardar la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades i prevenir, en la mesura que sigui possible, l’accés no autoritzat, robatori, modificacions il·lícites i la pèrdua de dades.

Com tractem les dades per compte de tercers?

En els casos en què els nostres serveis impliquin el tractament de dades personals per compte dels nostres clients en condició d’encarregats de tractament, ho farem de conformitat amb el que estableix l’article 28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD). Per això CAL MATEU:
a) tractarà les dades personals únicament seguint instruccions documentades del responsable, inclusivament pel que fa a les transferències de dades personals a un tercer país o una organització internacional, llevat que estigui obligat a això en virtut del Dret de la Unió o dels estats membres que s’apliqui a CAL MATEU; en aquest cas, CAL MATEU informarà al responsable d’aquesta exigència legal prèvia al tractament, llevat que tal Dret ho prohibeixi per raons importants d’interès públic;
b) garantirà que les persones autoritzades per tractar dades personals s’hagin compromès a respectar la confidencialitat o estiguin subjectes a una obligació de confidencialitat de naturalesa estatutària;
c) prendrà totes les mesures de seguretat necessàries de conformitat amb l’article 32 (RGPD);
d) respectarà les condicions indicades en el RGPD per recórrer a un altre encarregat del tractament;
e) assistirà al responsable, tenint compte la naturalesa del tractament, a través de mesures tècniques i organitzatives apropiades, sempre que sigui possible, perquè aquest pugui complir amb la seva obligació de respondre a les sol·licituds que tinguin per objecte l’exercici dels drets de els interessats que estableix el capítol III del RGPD;
f) ajudarà el responsable a garantir el compliment de les obligacions que estableixen els articles 32 a 36 del RGPD, tenint en compte la naturalesa del tractament i la informació a disposició de l’encarregat;
g) a elecció del responsable, suprimirà o tornarà totes les dades personals un cop finalitzi la prestació dels serveis de tractament, i suprimirà les còpies existents llevat que es requereixi la conservació de les dades personals en virtut del Dret de la Unió o de els Estats membres;
h) posarà a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar el compliment de les obligacions establertes en l’art. 28 del RGPD, així com per permetre i contribuir a la realització d’auditories, incloses inspeccions, per part del responsable o d’un altre auditor autoritzat per aquest responsable.